National fair on April 14 at Shikarpura Ashram

Birth anniversary of great saint Shri Shri 1008 Shri Raja Ram Ji Maharaj will be celebrated grandly on April 14, 2008. A grand fair will be organized at Shikarpura Ashram. See full new here.